Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tra cứu thông tin đơn hàng của tôi

07/03/2019 |

<p><big>Khi đặt h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, Qu&yacute;&nbsp;Kh&aacute;ch c&oacute; thể theo d&otilde;i tiến tr&igrave;nh xử l&yacute; v&agrave; vận chuyển của đơn h&agrave;ng bằng c&aacute;ch đăng nhập t&agrave;i khoản của m&igrave;nh v&agrave;&nbsp;v&agrave;o đường link:&nbsp;https://nongsanantoanthanhhoa.vn/user/orders sẽ hiển thị danh s&aacute;ch c&aacute;c đơn h&agrave;ng của bạn. Sau đ&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch h&atilde;y nhấn v&agrave;o đơn h&agrave;ng cần tra cứu.</big></p> <p><big>Hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể v&agrave;o trang c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh &gt; v&agrave;o mục &quot;theo d&otilde;i đơn h&agrave;ng&quot;</big></p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="518" src="/image/0/0/AXKLktBJGrjeBtSBne5A8catcInFFyxt7rkftZgB.jpeg" width="1228" /></p> <p>&nbsp;</p>