Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi không đăng nhập được phần mềm?

26/10/2018 |

<p><big>Trường hợp kh&ocirc;ng đăng nhập được phần mềm, bạn vui l&ograve;ng l&agrave;m theo c&aacute;c bước sau:</big></p> <p><big>B1. Nhấn&nbsp;v&agrave;o d&ograve;ng chữ &quot;Qu&ecirc;n mật khẩu?&quot; hoặc đường dẫn sau: https://nongsanantoanthanhhoa.vn/forgot-password</big></p> <p><big>B2: Nhập địa chỉ email đ&atilde; đăng k&yacute; t&agrave;i khoản&nbsp;muốn kh&ocirc;i phục mật khẩu v&agrave; nhấn &quot;Gửi&quot;.</big></p> <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="256" src="/image/0/0/iCUdeo7lYO93NHU2zhx0qoiSNc23ZdFLG8x5NIIJ.jpeg" width="860" /> <figcaption><em>Nhập địa chỉ email tại đ&acirc;y</em></figcaption> </figure> </div> <p><big>B3: Hệ thống sẽ tự động gửi một email hướng dẫn bạn đặt lại mật khẩu, nhấn v&agrave;o &quot;Đặt lại mật khẩu&quot; trong email.&nbsp;Đặt lại mật khẩu v&agrave; nhấn n&uacute;t &quot;Lưu&quot;</big></p> <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="350" src="/image/0/0/NEAn1JxrXdcdiJPRQa6j5vjHC8Ejq5KHMH0iLRmH.jpeg" width="860" /> <figcaption><em>Đặt lại mật khẩu</em></figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>