Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm sao để đánh giá sản phẩm?

05/03/2019 |

<p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt"><big>Nếu l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n, bạn c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; bất kỳ sản phẩm n&agrave;o hiện đang b&aacute;n&nbsp;tr&ecirc;n website.&nbsp;</big></p> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt"><big>B1: Click v&agrave;o chi tiết một sản phẩm cần đ&aacute;nh gi&aacute;.</big></p> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt"><big>B2: Click v&agrave;o tab &quot;Đ&aacute;nh gi&aacute; sản phẩm&quot;</big></p> <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Phần bình luận sản phẩm" height="648" src="/image/0/0/2r3FOEmv4zaDhweLjTKwVubqwJBvZoc03mYQLpr4.png" width="1228" /> <figcaption><em>Đ&aacute;nh gi&aacute; của sản phẩm</em></figcaption> </figure> </div> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt"><big>B3: Click v&agrave;o button &quot;Đ&aacute;nh gi&aacute; sản phẩm n&agrave;y&quot;. Sau đ&oacute; nhập đ&aacute;nh gi&aacute; cho sản phẩm (nhập &iacute;t nhất 100 k&yacute; tự) v&agrave; click v&agrave;o &quot;Gửi&quot;</big></p> <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="550" src="/image/0/0/M2wLcPecZA8nPK8fhzOYv36Zozt9jDRRCOWSxMs7.jpeg" width="1228" /> <figcaption><em>Phần nhập nhận x&eacute;t cho sản phẩm</em></figcaption> </figure> </div> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt"><big>Ho&agrave;n th&agrave;nh việc đ&aacute;nh gi&aacute; cho một sản phẩm v&agrave; chờ x&eacute;t duyệt để phần nhận x&eacute;t của bạn được hiển thị tr&ecirc;n website.</big></p> <p style="text-align:justify; margin:0in 0in 10pt">&nbsp;</p>