Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi muốn đăng ký làm cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh của nông sản an toàn Thanh Hóa

07/03/2019 |

<p><big>Để được đăng k&yacute; l&agrave;n cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh trước ti&ecirc;n bạn cần đăng k&yacute; t&agrave;i khoản trước khi đăng k&yacute; l&agrave;m cơ sở sản xuất/ kinh doanh. Sau đ&oacute; bạn l&agrave;m theo c&aacute;c bước sau</big></p> <p><big>B1: Đăng nhập t&agrave;i khoản v&agrave; v&agrave;o trang c&aacute; nh&acirc;n của bạn</big></p> <p><big>B2. V&agrave;o mục &quot;Đăng k&yacute; cơ sở của bạn&quot; v&agrave; điền đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin cơ sở của m&igrave;nh, sau đ&oacute; b&aacute;m &quot;Lưu th&ocirc;ng tin&quot;. Vậy l&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n tất qu&aacute; tr&igrave;nh đăng k&yacute; cơ sở SX/ KD v&agrave; chờ cơ quan quản l&yacute; kiểm tra v&agrave; duyệt th&ocirc;ng tin của bạn.</big></p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="768" src="/image/0/0/S4hgJlBt4JlWXgHLDmozHMIEKcinzDtSqWXyZbpV.jpeg" width="907" /></p> <p>&nbsp;</p>