Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các sở, ban, ngành

Căn cứ theo quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 10 tháng 10 năm 2016 về việc "BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA". Phân công trách nhiệm như sau:

A. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về VTNN (trừ phân bón vô cơ) và ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công, phân cấp, cụ thể:

1. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý VTNN và ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công; là cơ quan đầu mối trong quản lý nhà nước về lĩnh vực VTNN.

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về VTNN và ATTP thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Chịu trách nhiệm quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có giấy chứng nhận đầu tư do Trung ương hoặc cấp tỉnh cấp; cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp tỉnh cấp, bao gồm:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN (trừ cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trong đó có phân bón vô cơ thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương);

b) Cơ sở kinh doanh VTNN trong đó có phân bón vô cơ (trừ cơ sở vừa kinh doanh phân bón vô cơ, vừa kinh doanh phân bón hữu cơ và phân bón khác thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương);

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm (theo Phụ lục I) và cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chịu trách nhiệm quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản; tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

5. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở nêu tại Điểm c, Điểm d Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này.

6. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng thuộc cơ sở nêu tại Điểm c, Điểm d, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này.

7. Xây dựng mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn để nhân rộng.

8. Thực hiện đôn đốc, hướng dẫn; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về VTNN và ATTP nông lâm thủy sản đối với UBND huyện/thị xã/thành phố; hướng dẫn UBND xã/phường/thị trấn xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thuộc ngành quản lý.

9. Xử lý vi phạm và công khai hành vi vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Trách nhiệm của Sở Công thương

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về phân bón vô cơ và ATTP trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công, phân cấp, cụ thể:

1. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý phân bón vô cơ và ATTP trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công.

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về VTNN và ATTP thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Chịu trách nhiệm quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có giấy chứng nhận đầu tư do Trung ương hoặc cấp tỉnh cấp; cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp tỉnh cấp, bao gồm:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trong đó có phân bón vô cơ;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm (theo Phụ lục 2);

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương.

4. Chịu trách nhiệm quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với siêu thị, chợ hạng 1 (trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản).

5. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở nêu tại Điểm b, Điểm c, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này;

6. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng thuộc cơ sở nêu tại Điểm b, Điểm c, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này.

7. Xây dựng mô hình chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn để nhân rộng.

8. Thực hiện đôn đốc, hướng dẫn; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về phân bón vô cơ và ATTP thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công đối với UBND huyện/thị xã/thành phố; hướng dẫn UBND xã/phường/thị trấn xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thuộc ngành quản lý.

9. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh VTNN và thực phẩm.

10. Xử lý vi phạm và công khai hành vi vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

C. Trách nhiệm của Sở Y tế

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công, phân cấp, cụ thể:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công; là cơ quan đầu mối trong quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP.

2. Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về ATTP đối với thực phẩm đặc thù của tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về ATTP trên địa bàn tỉnh.

4. Chịu trách nhiệm quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có giấy chứng nhận đầu tư do Trung ương hoặc cấp tỉnh cấp; cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp tỉnh cấp, bao gồm:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm (theo Phụ lục 3);

b) Cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 Sở trở lên trong đó có thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương;

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế;

5. Chịu trách nhiệm quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bao gồm:

a) Cơ sở có giấy chứng nhận đầu tư do Trung ương hoặc cấp tỉnh cấp; cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp tỉnh cấp;

b) Cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND huyện/thị xã/thành phố cấp có quy mô từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên;

c) Khách sạn (không kể quy mô); bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên;

d) Cơ sở vừa kinh doanh dịch vụ ăn uống, vừa sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm do Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương quản lý.

6. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định đối với cơ sở nêu tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

7. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng thuộc cơ sở nêu tại Khoản 4, Khoản 5 của Điều này.

8. Kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; giám sát ATTP đối với các khu du lịch, lễ hội, hội nghị trên địa bàn tỉnh do Trung ương/cấp tỉnh tổ chức.

9. Xây dựng mô hình kiểm soát vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể; hướng dẫn UBND huyện/thị xã/thành phố xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn, thôn, bản đạt tiêu chí vệ sinh ATTP để nhân rộng.

10. Thực hiện đôn đốc, hướng dẫn; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công đối với UBND huyện/thị xã/thành phố.

11. Xử lý vi phạm và công khai hành vi vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

D. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các sở, ngành, các cấp nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để chủ động điều tra, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng VTNN, thực phẩm theo quy định pháp luật;

2. Trao đổi thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng VTNN và thực phẩm với các sở quản lý chuyên ngành;

3. Phối hợp với các sở, ngành trong thanh tra, kiểm tra, xử lý và công khai vi phạm về VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh.

E. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước, công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng VTNN và thực phẩm theo quy định.