Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Hoằng Đại-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoằng Đại

Địa phương: Xã Quảng Cát-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Quảng Cát

Địa phương: Xã Tế Thắng-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Tế Thắng

Địa phương: Xã Tượng Văn-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Nông Cống

Địa phương: Xã Thăng Long-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Nông Cống

Địa phương: Xã Vạn Thắng-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Nông Cống

Địa phương: Xã Công Liêm-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Nông Cống

Địa phương: Xã Vạn Hòa-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Nông Cống

Địa phương: Xã Trường Sơn-Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Nông Cống

Địa phương: Phường Đông Hương-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa