Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm thế nào để đổi được mật khẩu tài khoản cá nhân cũng như tài khoản cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh?

05/03/2019 |

<p data-aura-rendered-by="33:918;a"><big>Để thay đổi mật khẩu, bạn vui l&ograve;ng l&agrave;m theo c&aacute;c bước sau:</big></p> <p data-aura-rendered-by="33:918;a"><big>Bước 1: Đăng nhập t&agrave;o khoản&nbsp;&gt; V&agrave;o &quot;Trang c&aacute; nh&acirc;n&quot;</big></p> <p data-aura-rendered-by="33:918;a"><big>Bước 2: V&agrave;o mục &quot;Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n&quot;</big></p> <p data-aura-rendered-by="33:918;a"><big>Bước 3: V&agrave;o&nbsp;&quot;Thay đổi mật khẩu&quot; &gt; Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, x&aacute;c nhận mật khẩu sau đ&oacute; bấm &quot;Đổi mật khẩu&quot;</big></p> <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="555" src="/image/0/0/f6EQ9WWlzXdBLvtRQ1v0QC9nFvCzGZcD5xhYWax0.jpeg" width="1232" /> <figcaption><em>Đổi mật khẩu tại đ&acirc;y</em></figcaption> </figure> </div> <p><big>Mật khẩu c&aacute; nh&acirc;n cũng ch&iacute;nh l&agrave; mật khẩu của cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh của bạn.</big></p> <p>&nbsp;</p>