Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi đăng ký một cơ sở sản xuất, kinh doanh trên website. Tôi có thể phân quyền cho những người khác cùng quản trị cơ sở của tôi được không?

11/03/2019 |

<p><big>Khi bạn đăng k&yacute;&nbsp;một cơ sở sản xuất, kinh doanh bạn c&oacute; thể ph&acirc;n quyền cho những th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c&nbsp;để c&ugrave;ng quản trị cơ sở của m&igrave;nh.</big></p> <p><big>Bạn v&agrave;o mục Th&ocirc;ng tin cơ sở &gt; Th&agrave;nh vi&ecirc;n cơ sở. Bấm v&agrave;o n&uacute;t &quot;Th&ecirc;m mới&quot;. Bạn nhập đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin v&agrave;o form theo y&ecirc;u cầu.</big></p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="505" src="/image/0/0/A3ohdHEk9LZgXnXfm1cGvb1rEpSZg3kQRE7XIB9i.jpeg" width="1232" /></p> <p>&nbsp;</p>