Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi có thể đăng bán sản phẩm trước khi tôi thu hoạch sản phẩm được không?

08/03/2019 |

<p><big>Ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh l&agrave; tạo th&agrave;nh một chợ online cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, nongsanantoanthanhhoa.vn c&ograve;n l&agrave; nơi để những người mua b&aacute;n kết nối th&ocirc;ng tin cung cầu với nhau. V&igrave; thế Kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể đăng tin b&aacute;n sản phẩm sớm hơn thời gian thu hoạch sản phẩm ở mục Kết nối cung cầu&nbsp;để t&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng trước m&ugrave;a thu hoạch sản phẩm của m&igrave;nh.&nbsp;Qua mục &quot;kết nối cung cầu&quot; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể t&igrave;m thấy th&ocirc;ng tin, nhu cầu mua b&aacute;n&nbsp;của nhau để trao đổi, thỏa thuận hẹn ng&agrave;y b&agrave;n giao sản phẩm cũng như c&oacute; kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm của m&igrave;nh.</big></p> <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="738" src="/image/0/0/YwfCEsFOI1VqxUsqV20xe5LqQTzb5ytdJDTIFYd4.jpeg" width="1225" /> <figcaption><em>Trang kết nối cung cầu</em></figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>