Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi có thể áp dụng những phương thức thanh toán nào?

07/03/2019 |

<p><big>Hiện tại nongsanantoanthanhhoa.vn&nbsp;&nbsp;hỗ trợ c&aacute;c h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n sau:</big></p> <p><big>- Thanh to&aacute;n khi nhận h&agrave;ng (COD)</big></p> <p><big>- Thanh to&aacute;n VNPT PAY (Thanh to&aacute;n qua cổng VNPT PAY)</big></p> <p><big>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể lựa chọn h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n ph&ugrave; hợp nh&eacute;.</big></p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="325" src="/image/0/0/PDbJZPffVQEg9UhvIqCA8ZL75axrzmg56u4X8RTe.jpeg" width="1024" /></p> <p>&nbsp;</p>