Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Cách đặt nhiều sản phẩm vào cùng 1 đơn hàng?

07/03/2019 |

<p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể đặt c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c nhau trong 1 giỏ h&agrave;ng th&agrave;nh 1 đơn h&agrave;ng, c&aacute;c sản phẩm trong giỏ h&agrave;ng&nbsp;sẽ được đ&oacute;ng th&agrave;nh&nbsp;1 kiện h&agrave;ng v&agrave; giao đến địa chỉ qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde;&nbsp;đăng k&yacute;. Cước ph&iacute; đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; giao h&agrave;ng chỉ &aacute;p dụng 1 lần tr&ecirc;n 1 đơn h&agrave;ng.&nbsp;</p> <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch đặt nhiều sản phẩm v&agrave;o một đơn h&agrave;ng bằng c&aacute;ch bấm v&agrave;o biểu tượng giỏ h&agrave;ng ở dưới h&igrave;nh ảnh mỗi sản phẩm hoặc bấm v&agrave;o&nbsp;n&uacute;t &quot;Cho v&agrave;o giỏ&quot; ở mỗi trang chi tiết sản phẩm. C&oacute; thể cho nhiều sản phẩm v&agrave;o c&ugrave;ng một giỏ. Sau đ&oacute; bẩm v&agrave;o biểu tượng giỏ h&agrave;ng v&agrave; &quot;Xem giỏ h&agrave;ng&quot;</p> <p>Kiểm tra lại th&ocirc;ng tin c&aacute;c sản phẩm trong giỏ h&agrave;ng một lần nữa v&agrave; bấm &quot;Đặt h&agrave;ng&quot; để đặt h&agrave;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="689" src="/image/0/0/b75QBpEHlZ8KPiSqaqw0ejX31g6n49rWR4uAL6d2.jpeg" width="1024" /></p> <p>&nbsp;</p>