Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Thọ Lập-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Thọ Lập

Địa phương: Xã Thọ Lập-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Thọ Lập

Địa phương: Xã Xuân Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Xuân Phú

Địa phương: Xã Xuân Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Xuân Phú

Địa phương: Xã Xuân Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Xuân Phú

Địa phương: Xã Vĩnh Hưng-Huyện Vĩnh Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Vĩnh Hưng

Địa phương: Xã Ngọc Sơn-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Ngọc Sơn

Địa phương: Thị trấn Vĩnh Lộc-Huyện Vĩnh Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thị trấn Vĩnh Lộc

Địa phương: Thị trấn Bến Sung-Huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Như Thanh

Địa phương: Xã Mậu Lâm-Huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Mậu Lâm