Tin tức

Thanh Hóa: Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022

Tin về ATTP | 07-11-2022 | 85 lượt xem

 

         

Nhằm từng bước thực hiện thắng lợi Kết luận số 624 – KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung bảođảm ATTP trên địa bàn toàn tỉnh bằng Kế hoạch hành động số 259/KH-UBND ngày 30/11/2021 để triển khai các nội dung.

Năm 2022, ngay đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 về Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, trong đó giao chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và các nhiệm vụ, đề án về ATTP cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch: Số 282/KH-UBND ngày 20/12/2021 về thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2022, số 263/KH-UBND ngày 02/12/2021 về quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, số 04/KH-UBND ngày 12/01/2022 về triển khai Chương trình phối hợp "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022-2025'' trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số 23/KH-UBND ngày 27/01/2022 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao, giai đoạn 2022-2025, số 37/KH-UBND ngày 18/02/2022 về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có xác nhận, giai đoạn 2022-2025, số 44/KH-UBND ngày 25/02/2022 về công nhận, công nhận lại bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP giai đoạn 2022-2025, số 58/KH-UBND ngày 09/3/2022 về xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng các quy định về ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, số 74/KH-UBND ngày 17/3/2022 về thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025 năm 2022, số 124/KH-UBND ngày 09/5/2022 về tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2022, số 146/KH-UBND ngày 25/5/2022 về đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022-2030, số 188/KH-UBND ngày 29/7/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để tăng cường công tác kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lắp trong quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP và chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về ATTP, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra ATTP trong các đợt cao điểm, ban hành Chương trình lấy mẫu giám sát ATTP giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 18/5/2022, phê duyệt bổ sung các chợ vào danh sách chợ tạm tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 04/3/2022, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh tại Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 27/5/2022.

 Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2022, Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP, Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đối với công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao ngay từ đầu năm. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 77 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 và hơn 20 văn bản kiểm tra, hướng dẫn công tác duy trì, xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Sở Y tế đã ban hành văn bản triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2022 và 07 văn bản tăng cường hậu kiểm các nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ pha trộn chất cấm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch của tỉnh về ATTP trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện đảm bảo ATTP năm 2022, Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo ATTP theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

 

Hình ảnh Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo ATTP; hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP năm 2022, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về ATTP, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đưa chỉ tiêu về ATTP vào mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giao chỉ tiêu về ATTP cho UBND các xã, phường, thị trấn; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu về ATTP năm 2022, Kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân, Kế hoạch kiểm tra liên ngành ATTP năm 2022, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022; kiện toàn tổ chức, xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP, Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP cấp huyện. UBND xã, phường, thị trấn đã ban hành Kế hoạch xây dựng và thực hiện các tiêu chí xã ATTP, xã ATTP nâng cao, Kế hoạch xây dựng các mô hình đảm bảo ATTP, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng thôn/bản/phố, Tổ giám sát ATTP tại chợ.

Toàn tỉnh đã thành lập 1.743 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về ATTP; tiến hành kiểm tra 34.182 cơ sở, có 33.199 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 96,9%; phát hiện 1.063 cơ sở vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 798 cơ sở vi phạm (chiếm 75,1% cơ sở vi phạm) với số tiền phạt hơn 1.981 triệu đồng, không áp dụng các biện pháp xử lý đối với 265 cơ sở (chiếm 24,9% cơ sở vi phạm); tịch thu, buộc tiêu hủy: 802 hộp, gói bánh kẹo, 89 hộp sữa chế biến các loại, 18 chai dầu thực vật, 1.720 kg phụ phẩm từ lợn, 258 hộp, gói thực phẩm; tổng giá trị thực phẩm bị tiêu hủy hơn 157 triệu đồng, trong đó:

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐINĂM 2022

1. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về đảm bảo ATTP năm 2022 được giao tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh; tham mưu hoàn thành các quyết định, chương trình, đề án được giao tại Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về ATTP.

2. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và Nhân dân về ATTP; tập trung chỉ đạo tuyên truyền các mô hình, điển hình trên phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp;

3. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP, cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ theo phân công, phân cấp;

4. Triển khai hiệu quả các hoạt động kết nối cung cầu, khuyến khích phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn; chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn được chứng nhận theo quy trình thực hành tốt (GAP), tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), bộ tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP)…, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường nguồn lực đầu tư vào công tác đảm bảo ATTP; triển khai mua sắm, cấp phát trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường cho cơ quan quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách để triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý.

6. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, giám sát và vận động Nhân dân thực hiện công tác đảm bảo ATTP; tiếp tục hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn do cán bộ, đoàn viên, hội viên làm chủ; các chương trình giám sát cộng đồng về ATTP tại khu dân cư./.

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024

Tin về ATTP | 26-01-2024

Đảm bảo thực phẩm an toàn ngày Tết

Tin về ATTP | 19-01-2024