Tin tức

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Tin hoạt động | 02-06-2021 | 45 lượt xem

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

                                                                

Việc nhìn lại chặng đường10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Mười năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 10,3%/năm (bình quân cả nước 6,4%), đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp xu thế phát triển chung của đất nước; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường.

UBND phường Trường Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường lãnh đạo Đảng đối với vấn đề an an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và 05 năm thực hiện  Nghị quyết số 04- NQ/TU

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo ATTP được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 407 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí xã ATTP, chiếm 72,4%; đã xây dựng được 1.061 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 300 chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về ATTP, 504 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 47%; tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về ATTP đạt 95,4%; tỷ lệ bếp ăn tập thể được công nhận bảo đảm ATTP đạt 98,7%; thực phẩm nhập từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 91%.

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 

Công tác phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị số 08-CT/TW:Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 08-CT/TW) và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 11-KL/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị đến toàn bộ cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW: Để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU) với mục tiêu đến năm 2020, phải có: 100% chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về ATTP, 90% trở lên số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, 90% trở lên sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các quy định về ATTP; thực phẩm được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về ATTP.Hằng năm, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều đã đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác ATTP vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của UBND các cấp nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU tại địa phương, đơn vị.

UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường lãnh đạo Đảng đối với vấn đề an an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và 05 năm thực hiện  Nghị quyết số 04- NQ/TU

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại số 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW.100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng, ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch hành động, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; đề ra các mục tiêu cần đạt được trong thời gian tiếp theo và các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhìn chung, các văn bản chỉ đạo do cấp ủy đảng và UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị ban hành đã quán triệt các quan điểm, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU; đồng thời, các chương trình, kế hoạch hành động được ban hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được quan tâm đúng mức: Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW được thực hiện nghiêm túc nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện những mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo để biểu dương, nhân rộng và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý ATTP.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 23-CTr/TU ngày 22/12/2016 về kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Kết luận. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với 04 Ban Thường vụ huyện ủy và 01 đảng ủy sở[1]; tiến hành giám sát đối với 23 Ban Thường vụ huyện ủy và 02 đảng ủy sở về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW tại thị xã Sầm Sơn, huyện Bá Thước, huyện Quảng Xương và các xã, phường, thị trấn.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế, thiếu sót của các tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP; đồng thời, yêu cầu các tập thể và cá nhân được kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót về công tác đảm bảo ATTP thuộc trách nhiệm quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW. Qua công tác sơ kết, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương đã đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện Chỉ thị; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoặc lồng ghép tổng kết Chỉ thị 08-CT/TW, Nghị quyết 04-NQ/TU trong các hội nghị tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị./.

Hà Văn Giáp

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024